Laanhuizen

Een rustige middenstandswijk uit begin jaren '60, gelegen nabij het Stadspark. De straten zijn genoemd naar het verzet, maar de naam van de wijk zelf is een verwijzing naar het 'Buurtschap Laanse Huisen', waar voor het eerst melding van wordt gemaakt op een oude kaart uit 1781. (ZIE pagina HISTORIE) Na 2000 is er door nieuwbouw (stadsvilla's) meer instroom van gezinnen met kinderen op gang gekomen, wat de samenstelling van de wijk meer gemêleerd maakt. De Wijkraad Laanhuizen behartigt sinds begin jaren '80 de belangen van de wijk (leefbaarheid) en geeft na jaren een gezamenlijke buurtkrant met de bewonersorganisatie van de Grunobuurt-noord te hebben uitgegeven, nu een eigen Nieuwsbrief uit. Deze website is een aanvullend medium om de wijk te informeren...

Aanpassing op- en afritten Westelijke Ringweg

Onderwerp VO op/afritten Westelijke Ringweg (bij Vesta)  Steller: Gerd Boerema   ons kenmerk 6016119   Telefoon 8998
De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (zie ook deze link)(met plattegrond)

Geachte heer, mevrouw,
Sinds enige tijd is de busremise van Q-Buzz/OV-bureau gevestigd aan de Peizerweg en hebben zij een uitweg op de HOV-as-West. Mede door deze busremise kan een efficiëntere dienstregeling worden gereden. Om de dienstregeling verder te optimaliseren is het gewenst om meer verkeersbewegingen bij de op en afritten Westelijke Ringweg nabij de HOV-as West mogelijk te maken. Daarnaast willen wij hier graag de verkeersituatie verbeteren voor de verschillende verkeersdeelnemers en kunnen we anticiperen om Q-link 15 op termijn via de HOV-West en Westelijke Ringweg te laten rijden Wij hebben hiervoor een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt die in de bijlage is opgenomen. Met deze brief informeren wij u graag over deze aanpassingen.

Aanleiding
: Vanuit de busremise Peizerweg rijden zogenaamde MAT-ritten naar verschillende locaties in het concessiegebied Groningen en Drenthe . Dit zijn busritten vanaf de busremise naar het begin of einde van een dienstregelingsrit. Bussen die bijvoorbeeld beginnen in Uithuizen, starten vanaf de busremise. Om deze bussen efficiënter en veilig op de Westelijke Ringweg te krijgen zijn aanpassingen gewenst. Daarnaast kan met de aanpassingen alvast geanticipeerd worden op de toekomstige
busroute van Q Link 15. Dit is de oranje buslijn tussen het Hoofdstation, Westelijke Ringweg naar Zernike en v.v.. Op dit moment rijdt deze buslijn tussen Westelijke Ringweg en Hoofdstation via het Hoendiep, Eendrachtskade, Eeldersingel en de Stationsweg. In uw raad van september 2014 heeft u besloten om zes HOV-haltes te realiseren aan de achterzijde van Hoofdstation. Q-link 15 is één van de buslijnen die van deze haltes gebruik gaat maken. Ook met de beoogde verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het Hoofdstation zal deze buslijn hier halteren. Verder heeft u ons college verzocht om de verkeersveiligheid op deze kruisingen te vergroten. Het VO voorziet hierin. Daarnaast zien we kans om de loop/fietsverbinding van de Zeeheldenbuurt/Laanhuizen naar het Stadspark te verbeteren, waardoor een langgekoesterde bewonerswens in vervulling gaat.

Voorlopig Ontwerp: De huidige kruisingen worden als onveilig ervaren. Dit wordt onder meer veroorzaakt door slecht zicht vanaf de op/afritten op de busbaan, maar ook door (te) snel rijdende taxi’s. Daarnaast is er geen volwaardige voetgangers oversteek vanuit Laanhuizen naar het Stadspark. Bovendien moeten fietsers vanuit de Zeeheldenbuurt via de Peizerweg, voor Vesta langs, aanzienlijk omrijden richting het Stadspark, waarbij ze slecht zicht hebben op bussen/taxi’s die op de busbaan richting het Hoofdstation rijden. Het VO voorziet grotendeels in de genoemde verbeterpunten. Alleen de zichtbaarheid van met name taxi’s op de busbaan onder het viaduct Westelijke Ringweg kunnen we slechts beperkt verbeteren. Dat heeft te maken met de slingerende beweging en de ‘diepte’ van de busbaan onder het viaduct. Door de constructie van het viaduct is het niet mogelijk om de busbaan recht te trekken. Wel kunnen we het ‘leed’ verzachten. Het VO voorziet in de onderstaande bus bewegingen, waarbij de ‘blauwe’ stippen de bus bewegingen van de MAT - ritten zijn en de ‘oranje’ stippen buslijn 15 betreft. Op dit moment worden automobilisten op de op- en afritten geattendeerd op bussen/taxi’s met een signaleringsysteem dat aangaat op het moment dat een bus/taxi nabij is. In de praktijk blijkt dat automobilisten dit onduidelijk vinden. Bovendien komt het voor dat zij verder rijden op het moment dat een bus/taxi gepasseerd is, terwijl ook vanaf de andere zijde nog een voertuig kan komen. Gelet op deze onduidelijkheid voorziet het VO in een verkeersregelsysteem, namelijk een zogenaamde tweelichter. Dit is een verkeerslicht met 1 (rode) lamp die aangeeft dat auto’s moet en stoppen. Pas als de lamp uit is mogen auto’s verder rijden . Een dergelijk systeem is ook toegepast op de kruising J.C. Kaptijnlaan/Oosterhamrikkade (busbaan) en de ervaringen daarmee zijn positief. Er is niet gekozen voor een volwaardige VRI (stoplicht en) omdat dit tijdsverlies voor alle modaliteiten betekent.

Een tweelichter mag alleen worden toegepast als de installatie ingrijpt op de voorrangsituatie. Dit houdt in dat het autoverkeer op de op-/afritten voorrang heeft, maar op moment dat er een bus aankomt gaat de tweelichter aan waardoor de auto’s moeten stoppen. Feitelijk heeft de bus dus prioriteit op de kruisingen. Groot voordeel is verder dat de tweelichter alleen direct reageert op bussen (en hulpverleningsvoertuigen) en niet op taxi’s. Taxi’s moeten eerst stoppen, waarna de tweelichter wordt geactiveerd. Hierdoor is direct het probleem met te snel rijdende en daardoor slecht zichtbare taxi’s opgelost. Verder worden bijna alle bochten ruimer gemaakt waardoor het zicht op de kruisingen beter wordt. Ook wordt de uitrit vanaf Vesta ruimer gemaakt waardoor grote bevoorradende vrachtauto’s veiliger op de oprit kunnen komen. Het VO voorziet ook in een verbeterde langzaam verkeer verbinding tussen de Zeeheldenbuurt/Laanhuizen en het Stadspark. Met de toevoeging van een fietspad onder het viaduct door krijgen fietsers uit de Zeeheldenbuurt een kortere route naar het Stadspark. Parallel aan dit fietspad komt een volwaardig trottoir. Om het fiets/voetpad mogelijk te maken verdwijnen een aantal parkeerplaatsen die elders gecompenseerd worden. Met de toevoeging van middenberm en op de op-/afritten kunnen fietsers/voetgangers bovendien veiliger in etappes oversteken. Uit geluidsonderzoek is naar voren gekomen dat het toevoegen van Q-link 15 aan de busbaan Koeriersterweg nergens tot een overschrijding van de wettelijke geluidsnorm leidt.

Vervolg: Het VO is besproken met diverse stakeholders waaronder de bewonersorganisatie en het OV-bureau/Q-buzz. Om breder draagvlak te krijgen voor de aanpassing wordt nog een inloopbijeenkomst voor omwonenden/belanghebbenden georganiseerd. Aan de hand van mogelijke reacties zal het ontwerp worden afgerond en aan u ter besluitvorming aangeboden. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit in maart/april 2017 zal zijn.

Brievenbus Laanhuizen is vervallen...

brievenbus verwijderingPost.nl is bezig om de bekende oranje brievenbussen te saneren.
Vanwege het steeds verder teruglopende postverkeer worden brievenbussen die te weinig “omzet” draaien verwijderd. Daarbij worden er ook bussen op een voor Post.nl betere locatie gezet. De bussen in onze omgeving aan het begin van de Koeriersterweg en aan de Paterswoldseweg vallen ook onder dit beleid.
Dit betekent dat de bus aan de Koeriersterweg buiten gebruik is gesteld en is verwijderd.
De bus aan de Paterswoldseweg bij café Bolhuis is verplaatst naar het begin van de Theodorus Niemeyerstraat bij supermarkt COOP.

Tips voor thuiszorggesprek

Iedereen die ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanvraagt krijgt te maken met een zogeheten keukentafelgesprek. In zo’n gesprek wordt vastgesteld aan welke hulp behoefte bestaat en in welke omvang die hulp kan worden verstrekt. Dit gesprek is dus zeer belangrijk voor uw persoonlijk belang en het is dus noodzakelijk om goed beslagen ten ijs te komen. Ga daarom uit van een goede voorbereiding en weet wat uw rechten zijn bij een dergelijk gesprek.
Informatie en tips vindt u op: https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/senioren/hulp-en-advies/bezuinigingen-thuiszorg/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=campaign-nieuwsbrief-19-oktober

Functieverandering van het kantoorgebouw van MEE aan de Koeriersterweg

Aan de Koeriersterweg 26A staat een kantoorpand dat in gebruik is bij de Stichting MEE. Begin 2017 zal MEE verhuizen naar een andere locatie. Het oude pand zal wonen als nieuwe bestemming krijgen. Het initiatief hiervoor ligt bij Waarborg Vastgoed (www.waarborgvastgoed.nl) in samenwerking met bouwbedrijf Plegt Vos (www.plegt-vos.nl ). Architectuurbureau SKETS (www.skets.nl) heeft het ontwerp gemaakt voor dit nieuwe wooncomplex onder de naam Tabakko. Op 29 juli 2016 is bij de gemeente Groningen een aanvraag omgevingsvergunning voor dit project ingediend. Deze aanvraag staat 1luchtfotogeregistreerd onder nummer 201672040. Waarborg Vastgoed zal in de komende tijd een informatiebijeenkomst voor omwonenden organiseren. Bijgevoegde informatie: - Brief Waarborg Vastgoed d.d. 17 juli 2016
- tekening actuele bestemmingsplan Groningen Oud-Zuid
- relevante bouwbepalingen
- luchtfoto

12.2.2 Gebouwen: Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen.
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het als zodanig op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
b. de maximale goot- en/of bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan op de kaart is aangegeven;
c. daar waar een maximaal bebouwingspercentage op de kaart is aangegeven mag het bebouwingspercentage ten hoogste het op de kaart aangegeven bebouwingspercentage bedragen;
d. daar waar geen maximaal bebouwingspercentage op de kaart is aangegeven mag het bebouwingspercentage ten hoogste 100% bedragen.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde: Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag op het voorerf niet meer dan 1 meter bedragen en op het zij- en achtererf niet meer dan 2 meter;
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen.

Lees meer...

Gemeente Groningen start anoniem telefonisch advies bij financiële problemen

Vanaf maandag 5 september start de Groningse Kredietbank (GKB) van de gemeente Groningen met een proef voor inwoners om anoniem advies te vragen bij financiële problemen. Elke maandag en woensdag kan tussen 13.00 - 14.00 uur gebeld worden met (06) 51 50 82 02.
De proef met het anonieme spreekuur loopt tot en met eind november 2016.

Om de drempel te verlagen om hulp te zoeken bij financiële problemen start de gemeente Groningen dit anonieme telefonisch spreekuur. Het is vooral bedoeld voor inwoners die niet durven langskomen op het dagelijkse spreekuur of geen hulp zoeken bij een WIJ-team in de buurt. Naast deze proef is er ook het dagelijkse inloopspreekuur van de GKB. Inwoners kunnen hier elke werkdag zonder afspraak terecht van 9.00 – 12.00 uur aan het Harm Buiterplein 1 voor informatie en advies over schuldhulpverlening. Meer informatie over schuldhulpverlening op: www.gemeente.groningen.nl/gkb

Start installatie zonnepanelen voor buurtbewoners op Alfa-college in zicht!

1zonnepaneelLAANHUIZEN - Bijna een jaar geleden hielden we (lokale energiecoöperatie Grunneger Power en het Alfa-college) onze eerste informatiebijeenkomst over de Alfa Postcoderoos: het gezamenlijke zonnedak op het Alfa-college. Nu is het zover: de plaatsing van de zonnepanelen op het Alfa-college gaat bijna van start! Aankomende maand zal onze Groningse zonnepanelenleverancier Enie.nl de 352 zonnepanelen van de 47 deelnemers gaan installeren. De zonnepaneleninstallatie zal ieder jaar bijna 80.000 kWh aan stroom opwekken. Na het plaatsen van de panelen zal het gezamenlijke zonnedak officieel geopend worden. Wij houden alle deelnemers op de hoogte van de datum van deze feestelijke opening. De deelnemers van het project komen uit de zogeheten ‘postcoderoos’ van de zonne- paneleninstallatie. Zij wonen in het viercijferige postcodegebied van de installatie (de Zeeheldenbuurt) of in één van de aangrenzende postcodes (waaronder Laanhuizen).

Kans gemist?  Heeft u deze kans gemist? Op het dak van het Alfa-college passen nóg eens 650 panelen. Er is dus ruimte voor meer! Grunneger Power start daarom binnenkort met een tweede fase van het project. Wanneer de tweede ronde vol is (dat wil zeggen: als er 300 zonnepanelen gereserveerd zijn), zullen we overgaan tot de plaatsing van deze panelen. Wilt u zich alvast aanmelden voor deze tweede fase? Dat kan door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Iedereen die in het postcodegebied 9718 (Schilderswijk), 9726 (Zeeheldenbuurt), 9711 (Binnenstad-Zuid), 9724 (Oosterpoortbuurt), 9725 (Rivierenbuurt), 9727 (Stadspark, Laanhuizen) en 9743 (Vinkhuizen-Zuid) woont, en zelf energie afneemt, kan meedoen!

Hoe werkt het?  Nog even de feiten op een rij. Meedoen aan het gezamenlijke zonnedak kan met één of meerdere certificaten voor zonnepanelen van € 275,-. Een certificaat staat gelijk aan ongeveer 220 kWh. Op de circa 220 kWh die het zonnepaneel opwekt, krijgt u een energiebelastingkorting van 12,2 cent. Met één certificaat bespaart u op deze manier ongeveer 27 euro per jaar. Dat brengt de terugverdientijd van de panelen op ongeveer 10 jaar. Dit is vergelijkbaar met de terugverdientijd van zonnepanelen op uw eigen dak.

Informatiebrief 13 busbaan HOV-as Fase 3 - MEI 2016 (slot)

tijdelijke busbaanbrugHier de LAATSTE informatiebrief over de belangrijkste ontwikkelingen in de realisatie van dit 3e deel van de busbaan. (Lees meer in pdfPDF)
In het weekend van 29 april tot en met 2 mei is er, dag en nacht en volgens een strakke planning, hard gewerkt aan het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg. We zijn gestart met het verwijderen van de asfaltverhardingen ter plaatse van de steunpunten en het nieuw te maken grondlichaam. Na het aanbrengen van de onderbouwconstructie, konden de brugdelen worden ingehesen. Het eerste brugdeel werd over de Paterswoldseweg geplaatst.
Meer informatie www.aanlegbusbaan050west.nl  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ruimte voor experimenten voor zeggenschap in de wijk

1raad debat gebiedsgericht werkenMoet de gemeenteraad zeggenschap afstaan aan bewoners in de Groningse wijken? En moeten de wijkbewoners ook geld krijgen voor projecten die de wijkbewoners belangrijk vinden? En wat is dan nog de rol van de gemeenteraad met 39 gekozen raadsleden? Dit soort vragen kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad op woensdag 23 maart over het zogeheten ‘gebiedsgericht werken’. De uitkomst is dat de raad wel voelt voor experimenten op dit gebied.
Klassieke manier: Het ‘gebiedsgericht werken’ is één van de pijlers van het college van B&W in Groningen. Dat betekent dat de gemeente niet meer vanuit het stadhuis maar in de wijken samen met de wijkbewoners plannen wil maken en uitvoeren. In vijf ’gebiedsteams’ werken wijkwethouders en ambtenaren samen met bewoners. “Het werk van de gemeente wordt steeds dichter bij de bewoners in de wijken georganiseerd”, vatte burgemeester Peter den Oudsten de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken samen. “Maar kun je dan als gemeenteraad nog wel op de klassieke manier je werk doen?”, vroeg Den Oudsten, die als burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad is, zich af. “Hoe reageer je als raad op deze nieuwe manier van werken van de gemeente?”

Lees meer...

'GOED IDEE' voor uw wijk?

goed idee voor uw wijkHebt u een goed plan of initiatief voor uw wijk? Maar lukt het u niet om het alleen uit te voeren? Neem dan voor hulp contact op met het gebiedsteam van uw wijk.
Kijk daarvoor op de website van de gemeente: GOED IDEE Gemeente Groningen

Uw wijkwethouder Ton Schroor en het Gebiedsteam horen graag wat bewoners willen doen om hun wijk mooier en leefbaarder te maken. Er zijn al veel initiatieven in het zuiden van de stad. Het is goed mogelijk dat nieuwe en al bestaande initiatieven samengebracht kunnen worden. Graag kijkt en denkt het Gebiedsteam mee op welke wijze de gemeente kan ondersteunen.

Eerste Hulp Bij Je Financiën

1LOGO WIj Groningen RivierenbuurtKrijg meer grip op je administratie, ontvang handige tips en zet zo de eerste stap naar meer zelfvertrouwen.
Wanneer: elke dinsdagmiddag van 10 – 12 uur
Waar: MFC De Stroming aan de Merwedestraat 54, Groningen.
Het begint met één rekening die je niet meer kunt betalen. Dan twee, dan drie. Had je eerst je huishoudboekje prima op orde, door (vaak) onvoorziene omstandigheden, zoals verlies van je baan, of partner, lukt het je steeds minder goed de touwtjes aan elkaar te knopen. De (financiële) problemen stapelen zich op. Je schaamt je tegenover je vrienden en familie. Je kunt prima hulp gebruiken, krijgt graag weer grip op je administratie, maar hoe zet je de eerste stap?

Eerste hulp bij financiën: door je aan te melden bij Eerste Hulp Bij Financiën, elke dinsdagmiddag komt van 10 – 12 uur een groep wijkbewoners bijeen. Met professionele ondersteuning van vrijwilligers krijg je inzicht in je ‘papieren chaos’, tips om weer grip te krijgen op je administratie en niet in de laatste plaats alle tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen met groepsgenoten. De bijeenkomst is gratis. Je krijgt ondersteuning. Wat wij ervoor terugvragen is een goede motivatie en de wil om zelf je problemen serieus aan te pakken. Ruud: ‘Ik schaamde mij voor mijn geldproblemen, vooral voor mijn kinderen.

Lees meer...

Inspraak Kinderboerderij Stadspark en Free Café

1ingang van de kinderboerderij stadspark in groningenOp 18 november 2015 werd in de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer de brief van het college van B&W besproken over de verplaatsing van de kinderboerderij in het Stadspark naar het Suikerunieterrein. Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad een visie op de kinderboerderijen vastgesteld waarbinnen zou worden gestreefd naar privatisering. Dat is voor de kinderboerderij Stadspark niet gelukt. Wel is uit gesprekken gebleken dat AOC Terra bereid zou zijn om bij hun nieuwe vestiging op het Suikerunieterrein de boerderij mee te nemen, omdat dit ook in hun onderwijs- programma zou passen. De wijkraad Laanhuizen leek dit geen goed voornemen en heeft daartoe ingesproken bij de raadscommissie. De tekst staat hierna vermeld.
Uit de discussie in de raadscommissie bleek er gelukkig bleek ook raadsbreed (dus unaniem en dat is tamelijk zeldzaam) geen enkele steun voor dit collegevoornemen te bestaan. Wethouder Van Keulen heeft het daarom teruggenomen en heeft voorts toegezegd nu ook de € 400.000 die al enkele jaren op de plank ligt voor investeringen in de kinderboerderij, te gaan besteden.
In dezelfde brief stelt het college voor om te gaan verkennen of in het Stadspark vestiging van het Free Café mogelijk is. Dit is nu nog gevestigd op de locatie van Tuin in Stad aan de Friesestraatweg. Het college stond daarbij voor ogen om deze hervestiging te doen op de locatie van de kinderboerderij. Dat is nu dus in ieder geval niet meer mogelijk. Free Café geeft zelf aan zich op de plek van het basketbalveldje te willen vestigen. Ook dit lijkt de wijkraad geen goed idee zoals in de inspraaknotitie kort wordt aangeduid.
De onderliggende stukken van het college zijn te lezen op http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=49074 onder punt B2.

Lees meer...

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN GRONINGEN

GRONINGEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, headerkunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 20 juli en vervolgens eens per maand aan de Van Oldenbarneveltlaan 6. keuringsartsPer 1 januari 2014 is de leeftijd waarop automobilisten voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd, verhoogd van 70 naar 75 jaar (dit geldt echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E die wel om de 5 jaar gekeurd moeten worden, ongeacht de leeftijd). Niet altijd is duidelijk of een keuring noodzakelijk is. Sommige automobilisten die al eerder gekeurd zijn, maar de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt, moeten worden gekeurd en anderen niet. Toch komt met enige regelmaat voor dat men een keuring ondergaat die niet nodig is. Bij twijfel is het dus raadzaam bij het CBR navraag te doen 
(telefoon: 0900-0210).
Informatie en een afspraak maken: Bent u lid van de thuiszorg, dan neemt u contact op met TSN Thuiszorg, telefoon: 0900-8615. Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911  Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl

Lees meer...

Subcategorieën

Adres wijkraad

LOGO_WEBSITE_LaanhuizenKLEUR

St. Wijkraad Laanhuizen
Sabotagelaan 5
Groningen

050 527 2088
laanhuizen@hotmail.com